Basavaraj Balekundargi, CEO at Malaprabha industry