Rocky Jianwei Shen, Managing director

Rocky Jianwei Shen, Managing director