Thomas Dickey, CEO & President at SENSCO

Thomas Dickey, CEO & President at SENSCO