Water purity

How do municipal utilities screen for water purity?